Refundacja NFZ

 Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundacja NFZ – jak uzyskać?

1. Udaj się na wizytę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub na wizytę prywatną.

Obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie produktu medycznego wizyta musi się odbyć u określonych lekarzy. W przypadku wyboru:

 • cewników jednorazowych do odsysania górnych dróg oddechowych, protezy piersi, peruki włosów, cewników zewnętrznych, cewników urologicznych, worków do zbiórki moczu, worków stomijnych, pieluchomajtek, majtek chłonnych lub podkładów, itp., wózka inwalidzkiego ręcznego – udajemy się do lekarza rodzinnego (POZ)
 • ortezy, stabilizatorów – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • wózka inwalidzkiego – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej,
 • balkoników i podpórek, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych pneumatycznych – możliwy lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej), geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • pionizatorów i urządzeń multifunkcyjnych – udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

DLA KAŻDEGO WYROBU MEDYCZNEGO MUSI BYĆ WYSTAWIONE ODRĘBNE ZLECENIE!

 • Zlecenia wystawione na przedmioty ortopedyczne są bezterminowe, ponadto ortezy refundowane są w 90%, a dla osób, które nie ukończyły 18 lat – w 100%.
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione (z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły).

2. Potwierdź zlecenie.

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ. Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu (posiadającą upoważnienie udzielone na piśmie przez pacjenta).

 • W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego oddział NFZ wyda pacjentowi kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – ważną maksymalnie 12 miesięcy.

3. Realizacja zlecenia.

Posiadając zatwierdzone zlecenie możesz zrealizować je w sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ na sprzedaż produktów refundowanych.Istnieje także prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługujące:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 UWAGA ! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym CentrumPomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON. Jeśli osoba niepełnosprawna ma problem z pokryciem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych albo potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, którego nie finansuje NFZ może zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS-u (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które refundują ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z refundacja NFZ skontaktuj się z nami!